MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Princip for rejse-/ekskursionsaktiviteter på Skovvangskolen

Formål:

At skolen medvirker til barnets almene dannelse, trivsel og udvikling også uden for det traditionelle skolerum. Skolerejser er et skolebaseret supplement til den almindelige undervisning, der primært har sigte på klassens samvær og fælles oplevelser.

Begrundelse:

På Skovvangskolen er der tradition for rejseaktivitet i form af hytteture og skolerejser. Det er en del af den enkeltes dannelse samt en væsentlig del af skolens identitet. Rejseaktivitet er undervisning med fagligt, kulturelt og socialt indhold, dog ikke fagligt stof, som kan opgives i pensum.

Hovedprincip:

Der planlægges rejser for hele klasser eller årgange.
Deltagelse i elevbetalte rejseaktiviteter er frivilligt. Der vil blive tilbudt et alternativt undervisningstilbud, såfremt man ikke ønsker at deltage.

Princippets udmøntning:

•  Skolen tilstræber, at alle almen- og specialklasser er på skolerejse mindst en gang i løbet af skoletiden.
•  Klassens eller årgangens lærere tilrettelægger de enkelte ture (rejsemål og økonomi) i samråd med forældrene til eleverne i klassen/årgangen. Eleverne inddrages derefter i den praktiske planlægning.
•  Skolen bidrager så vidt muligt til, at elever og forældre i fællesskab kan rejse midler, som kan dække dele af udgifterne til en skolerejse.
•  Elever og forældre samarbejder ydermere om at rejse midler, der kan dække dele af udgifterne til en skolerejse. 
•  Der afholdes ikke skolerejser, som ekskluderer nogen på grund af økonomi.
•  Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på skolerejser kommer på dagsordenen for et forældremøde.
•  I særlige tilfælde kan principperne fraviges, såfremt forældrene er enige herom, og det kan accepteres af lærere og ledelse.

Omfang:

  6. kl.:  Der kan arrangeres en skolerejse af et tidsmæssigt omfang på max. 3 dage. Aktiviteten lægges sidst i 6. kl. 
    Prisniveau: op til 350 kr./dag.
      
  9. kl.:  Der kan arrangeres skolerejse af et tidsmæssigt omfang på max. 4 dage. Der påregnes et prisniveau, der giver mulighed for en udenlandsrejse.
    Prisniveau: op til 600 kr./dag.

  10. kl.:  Der kan arrangeres skolerejse af et tidsmæssigt omfang på max. 5 dage. Der påregnes et prisniveau, der giver mulighed for en udenlandsrejse.

Ekskursioner:

Vi tilstræber, at der kan arrangeres 1-dags ekskursioner på alle klassetrin.

Gode ideer og muligheder til opsparing via klassekasse etc.

Der opfordres til, at forældrerådet i 0. klasse påbegynder opsparing til skoletidens skolerejser. Hvis der årligt opspares 300-400 kr. pr. elev vil egenbetalingen være væsentligt reduceret, når skolerejserne skal gennemføres.

Endvidere opfordres der til, at forældrerådet overvejer, hvilke aktiviteter og arrangementer der indbydes til. Bestyrelsen ønsker, ligesom det støttes af ”Skole og forældre”, at klassearrangementer holdes på det lavest mulige udgiftsniveau med et inkluderende sigte i fokus, således arrangementerne altid har et socialt og trivselsmæssigt sigte og ikke pålægger forældrene høje udgifter. Herved forsøges udgifterne til klassearrangementer og skolerejser samlet set balanceret, således forældrene har størst mulig rum til finansiering af skolerejserne.

Herudover er der mange muligheder for, at eleverne kan tjene penge til opsparing i klassekassen. Nedenstående skal ses som et ide-katalog til forældrerådet:

  • Eleverne tilbereder madretter til et klasse-familiearrangement, og sælger det efterfølgende til familierne som på en restaurant – det giver både hygge og læring. Overskuddet går til klassekassen. Dette kan udformes på mange måder og arrangeres år efter år.
  • Ved hvert klassearrangement kan der sælges sodavand/kage/kaffe etc. til rimelige priser, men overskuddet går til klassekassen.
  • Eleverne kan sælge lodsedler f.eks. fra Diabetesforeningen, De danske hospitalsklovne etc. Der er returret på lodsedlerne, således man er sikker på ikke at få et tab.
  • Eleverne kan deltage i julemarkeder eller Hammels Maj-marked med en bod og lade overskuddet gå til klassekassen.
  • Hvis en forælders arbejde eller kontakter giver mulighed for nogle klasseopgaver med en mulighed for indtjening kunne dette iværksættes.
  • Man kunne ala ”Operation Dagsværk” indtjene midler til klassen.

Der opfordres til, at dette princip udleveres til hver elevs forældre i 0. Klasse. 

Dette princip træder i kraft 1. august 2021 og afløser tidligere princip for rejse og ekskursionsaktiviteter på Skovvangskolen

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 22.6.2021

Signe Halphen
Skolebestyrelsesformand