Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Pædagogisk grundlag - indskolingen 2023-24

Vi vægter det forpligtende fællesskab

Hvorfor:

Folkeskolen repræsenterer et stort forpligtende fællesskab, som børnene ikke møder i ret mange andre sammenhænge. Fællesskabet repræsenterer det omgivende samfund, som vi sammen danner børnene til at bevæge sig i både nu og i fremtiden.   
Vores mål er, at børnene skal lære at vise respekt og tolerance overfor hinanden og derved opleve glæden ved at bevæge sig i et mangfoldigt fællesskab i både klassen og skolen.   
Vi tror på, at læreren ved at indgå i det forpligtende arbejdsfællesskab er med til at ruste eleverne til at være nysgerrige på hinanden. Nysgerrigheden giver muligheden for at opnå et respektfuldt fællesskab, hvor læring og trivsel er hinandens drivkraft.

Derfor:

 • Behandles vi forskelligt for at få lige muligheder
 • Danner vi klasser, hvor vi sammensætter børnegruppen så bredt som muligt. Dette både i forhold til baggrund, forudsætninger og etnicitet
 • Er dagligt fremmøde og aktiv deltagelse afgørende for elevens udvikling i fællesskabet. 
   
 • Er en fællesskabende aktivitet en fast del af indflyvningen i klasserne
 • Er de ugentlige fællessamlinger på gangen et mødested, hvor vi mærker at være en del af noget større og sammen øver os i både at stå frem og være det gode publikum. 
   
 • Træner vi børnene i at anerkende og respektere hinanden
 • Træner vi børnene i at hjælpe hinanden både i undervisningen og i leg
 • Træner vi børnene i, ikke at vælge en klassekammerater fra.
 • Italesætter vi respektfuldt sprogbrug og arbejder blandt andet med fri for mobberi
 • Skiftes indskolingens klasser til at tage ansvar for oprydning på gangen og udeområdet.
 • Laver vi forpligtende arbejdsgrupper og legegrupper, som barnet ikke altid selv kan vælge
 • Derfor øver vi os i at sidde ved siden af forskellige i klassen

 

Vi vægter relationer

Hvorfor:

Vi vil være et klasse- og skolefællesskab, hvor det er trygt at komme hver dag. 
Gennem den jævnaldrende relation styrkes muligheden for at dyrke venskaber, der kan forankres gennem hele skolegangen. De jævnaldrende relationer har mulighed for at strække sig ind i fritidsinteresser, og forældregruppen har, gennem hele skoletiden, mulighed for at opbygge et tæt og inkluderende samarbejde til glæde for deres børns klassekultur. 
Børn i samme alder kan spejle sig i hinanden på mange områder og udvikle sig i fællesskab
Det aldersblandede fællesskab repræsenterer det omgivende samfund, som vi sammen danner børnene til at bevæge sig i både nu og i fremtiden. 
De ældste elever drager omsorg for de yngste, og de yngste kan finde hjælp hos de ældre elever. De yngre børn inspireres af børn, der er længere i deres udvikling, mens de ældre skal lære at tage ansvar, lære fra sig og være rollemodeller for den gode opførsel. 
Ikke alle udvikler sig i samme tempo som deres jævnaldrende. Ved at vægte aldersblandingen, giver vi tid og plads til, at det enkelte barn udvikler sig i sit eget tempo og kan finde ligesindede legekammerater.

Derfor:

 • Er både det jævnaldrende og det aldersblandede fællesskab vigtige
 • Er stamklasserne organiseret årgangsvis
 • Er gangene organiseret aldersblandet 4 klassetrin på hver indskolingsgang
 • Er vi er blandet fra 0.-3. klasse i SFO´en.
 • Veksler organiseringen i indskolingen mellem klassen og samarbejde både på årgangen og på tværs af alder. Som eksempler kan nævnes:
  • 0. klasserne har faste ugentlige aktiviteter sammen
  • Årgangen har idrætsundervisning sammen
  • Parallellægning af faglige forløb giver mulighed for at undervise i emner på tværs af årgangen
  • Vi organiserer dele af den understøttende undervisning på tværs af klasserne.
  • Åben skole arrangementer med årgangen.
  • Emne- og aktivitetsdage, hvor eleverne vælger sig ind på en aktivitet og blandes med de andre klasser på gangen.
  • Synger vi fødselsdagssang for hver enkelt elev på gangens ugentlige fællessamling.
  • Klassevenner på tværs af alder
  • Af og til laves legegrupper i pauserne på tværs af klasserne.
  • Emneuge på tværs af hele skolen.
  • Vi understøtter en fælles norm for sprog og trivselsarbejde
  • Traditioner som Lucia på årgangen og julefest for hele indskolingen

 

Vi vægter et tæt, åbent og forpligtende samarbejde

Hvorfor:

Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for barnets trivsel, læring og udvikling. Samarbejdet er en gensidig forpligtende forudsætning. Hverken skole eller hjem kan løse opgaven alene. Børn trives bedst ved at vide, at de voksne arbejder sammen.

Vi mener, at barnet har brug for at lære de 7 grundlæggende kompetencer: Selvregulering, selvbevidsthed, selvhjulpenhed, robusthed, automatisering, vedholdenhed og gode omgangsformer for at kunne begå sig i forpligtende fællesskaber. De 7 kompetencer trænes lige så meget hjemme som i skolen, og derfor har I forældre en afgørende rolle for, at jeres barn bliver klar til læring i skolen. Hvordan de 7 kompetencer kan trænes hjemme, kan I læse mere om her.   
Både barnet og skoleeleven er det samme menneske, men rammen ændrer sig fra forældrenes syn på barnets reaktionsmønstre, såvel som vi håber på, at I har tillid til at lytte til, hvordan vi ser jeres barn som skoleelev.

Derfor:

kan I som forældre til en indskolingselev på Skovvangskolen forvente:

 • At vi tager kontakt, hvis der er sket noget i løbet af skoledagen eller SFO'en, som vi vurderer, at I bør vide.
 • At vi tager kontakt, hvis vi er bekymrede for jeres barns trivsel og udvikling.
 • At modtage ugebreve på Aula fra klasseteamet hver uge.
 • At blive inviteret til et forældremøde i starten af skoleåret.
 • At blive inviteret til skole/hjem samtaler med barnets primære voksne hvert efterår, og eventuelt blive indkaldt til en behovssamtale.
 • At modtage en meddelelsesbog mindst 1 gang om året, hvori der i et ressourceperspektiv gøres status for elevens faglige bevægelse i dansk, matematik og alsidige udvikling.
 • At blive inviteret til forældrekaffe i SFO flere gange i løbet af året

Som personale opfordrer vi til:

 • At I tager kontakt til os, hvis jeres barn giver udtryk for noget, som I vurderer, at vi bør vide eller som I vil spørge om.
 • At I tager kontakt til os, hvis I er bekymrede for jeres barns trivsel eller faglige udvikling.
 • At I går direkte til os hvis I har spørgsmål. Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, så søg råd ved dit barns primære voksne.
 • At I støtter jeres barn i en positiv holdning til og fortælling om klassekammerater, skole og personale.
 • At I orienterer jer på Aula mindst et par gange om ugen.
 • At I repræsenterer jeres barn til forældremøder, klasse- og skolearrangementer og skole/hjem-samtaler.
 • At I inviterer enten alle drengene fra klassen, alle pigerne fra klassen eller hele klassen med til fødselsdage.

 

Vi øver os

Hvorfor:

I klassen og indskolingen skal der være plads til alle og plads til at øve sig. Indskolingen er et øverum, hvor fejl er velkomne. Vi anerkender, at vi har brug for at øve os, og samtidigt skal vi turde og have mod til at gå ud, hvor vi ikke er sikre.

Vi voksne viser, at vi ikke er bange for at lave en fejl, vi italesætter vi ikke er færdige med at øve os. Vi kan lære af hinanden og hinandens fejl, det er med til at udvikle os, og det viser at vi alle hver især har forskellige styrker, som vi kan bidrage til fællesskabet med.

Derfor:

 • roser vi for at prøve og for den gode indsats
 • tillægger vi processen stor betydning og roser for arbejdsindsatsen.
 • øver vi at eleverne tør at stå frem og vise noget
 • øver vi hvad det vil sige at være et godt publikum
 • bruger vi ord som;
  • Det har vi ikke lært endnu
  • Det skal vi øve os på
  • Det er et godt spørgsmål, jeg ikke kan svare på lige nu, men jeg kan finde ud af det
 • viser vi og italesætter at voksne ikke kan alt og stadigvæk kan lære noget nyt.

 

Retfærdig

 

Vi vægter, at eleverne lærer at have respekt for skolens lokaler og materialer, vores legeplads og naturen, der omgiver os.

Hvorfor:

Skolen er vores forpligtende fællesskab, vores lokaler og omgivelser er ramme for vores fællesskab.   
Derfor er det vigtigt at børn og voksne viser respekt for og tager vare på vores lokaler, materialer, skolegårde og naturområder.   
Når børnene lærer at passe på det fælles, lærer de at udvise ansvarlighed for hinanden, fællesskabet og vores omgivelser, så vi får lyst til at være her.

Derfor gør vi:

 • Eleverne opdrages/opfordres til at rydde op efter sig selv
 • Vi prioriterer den daglige oprydning i klassen og garderoben
 • Vi har den “Gyldne kost”, som bruges til at feje vores fælles gang inden SFO-tid.
 • Vi viser gennem fælles arrangementer, som arbejdsdagen, at vi er fælles om
 • opgaverne.
 • Klasserne skiftes til at samle skrald i gårdene.
 • Vi rydder op i skabe og kasser 1. fredag i måneden.
 • Vi har dukseordning i klassen, som understøtter vores fælles ansvar
 • De voksne er rollemodeller og samler skrald, rydder op i det fælles, samt rydder op efter sig selv.
 • Vi italesætter vigtigheden af ansvaret for vores fælles rammer, så det bliver rart for alle at komme her.

 

Vi tror på, at en målrettet indsats kan hjælpe de børn, der har brug for en koordineret opmærksomhed.

Når vi eller I er bekymrede for jeres barns trivsel og udvikling, er et endnu tættere forældresamarbejde væsentligt. Ofte løses udfordringer med en tæt dialog og en koordineret opmærksomhed mellem skole og hjem.   
Vi har mulighed for at inddrage interne og eksterne ressourcepersoner, hvis det vurderes relevant.

I indskolingen har vi udviklet en indsatsplan til at skabe overblik over hvilke ressourcepersoner, der kan være tale om. Indsatsplanen er tilgængelig for både forældre og personale på Aula.

I indskolingen et særligt tilbud i den almene undervisning, som vi kalder Lunden. I Lunden hjælper vi børn, som har brug for en ekstra opmærksomhed i deres personlige, sociale eller sansemotoriske udvikling. Lunden er en naturlig del af indskolingen og et sted, hvor eleverne elsker at komme. Eleverne kan modtage undervisning i kortere eller længere perioder. Undervisningen kan foregå individuelt eller i mindre hold.

Læs mere om Lunden her.

 

Eleverne skal møde nærværende voksne, så hver enkelt elev hver dag føler sig set.

Hvorfor:

Fordi vi som voksne er en stor og vigtig del af børnenes skolehverdag. De voksne i skolen er rollemodeller og vi er det spejl børnene møder, når de støder på udfordringer, sorger og glæder, både af social og faglig karakter.   
Fordi vi som nærværende autentiske voksne har en vigtig rolle i relation til børnene.   
Fordi det er i de nærværende relationer, at alle børn føler sig sete og værdifulde.   
Fordi det er i samspillet, vi mødes og ser hinanden.

Derfor:

 • Giver indflyvningen tid og plads, så vi voksne kan være omkring børnene og fornemme dagsformen.
 • Vægter vi de gode relationer, på lige fod med det faglige, hvilket gør os i stand til at være nærværende.
 • Er vi nærværende i frikvartererne hvor voksne er i øjenhøjde, lytter til barnet, interesserer sig og hjælper på vej.
 • Arbejder vi aktivt med at få ro på vores nervesystem, så vi alle kan være i fællesskabet og blive klar til læring.