Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Skovvangskolen

Kontakt til skolebestyrelsesformand Morten Søding Sørensen : mo@vibygym.dk

Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer. Herudover er skolelederen og viceskolelederen en del af skolebestyrelsen som sekretariatsfunktion. Desuden er der valgt to personalerepræsentanter. Der er endvidere valgt en forælder som suppleant, som også deltager ved møderne.

Samtidig skal elevrådets formand og næstformand deltage i skolebestyrelsesmøderne, hvilket er meget værdifuldt for skolebestyrelsen, således denne kan holde sig orienteret om, hvad der foregår blandt eleverne.

Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen er forældrevalgte ved Generalforsamlingen hvert 4. år. Man vælges som udgangspunkt for 4 år ad gangen.

Herudover kan skolebestyrelsen benytte sig af at invitere forskellige parter med til møderne mhp. at få belyst særlige emner nærmere.

Formålet med skolebestyrelsens arbejde er fastlagt i Folkeskolelovens §44. Herunder er nævnt enkelte af skolebestyrelsens arbejdsområder.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med næsten alle dele af skolens virksomhed: de fysiske forhold, som fx bygningernes og skolemøblernes tilstand, undervisningens indhold, omfang og kvalitet, undervisningsmidler, SFO’en, elevernes trivsel, ledelsen af skolen osv.

Skolebestyrelsen udarbejder principper for Skovvangskolen. Et princip er i skolebestyrelsessammenhæng et sæt grundlæggende retningslinjer for, hvilken retning skolen skal bevæge sig i på et bestemt område.

Skolebestyrelsen udfærdiger endvidere høringssvar til forvaltningen.

Skolebestyrelsen har udarbejdet et årshjul, således det sikres at alle nødvendige emner behandles rettidigt.

Skolebestyrelsen arbejder løbende bl.a. med revision at skolens principper, således de er opdaterede. En væsentlig del af skolebestyrelsens arbejde er medvirken til og godkendelse af budgetter.

Skolebestyrelsen vægter endvidere skole-hjem-samarbejdet højt og arbejder hele tiden med at have dette i fokus ved alle beslutninger.

Der afholdes bestyrelsesmøde ca. 1 gang om måneden. Herudover vil der være forskellige arbejdsopgaver indimellem møderne bl.a. når der arrangeres dialogmøder, revideres forskellige dokumenter etc.