Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Samarbejdet mellem skole og forældre

På Skovvangsskolen tager samarbejdet mellem skole og forældre udgangspunkt i et positivt samspil mellem parterne som ligeværdige ressourcer.

Formål:

At fremme et godt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og hjem, således, at der tages ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Mål:

 • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.
 • Kommunikationen mellem skole og hjem foregår som udgangspunkt via aula.
 • Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i forskellige situationer.
 • Det er let for alle forældre at holde sig opdateret om såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.
 • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

Skolens ansvar:

 • Skolen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer.
 • Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder bekymrende fravær.
 • Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.
 • Skolen sørger for at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene og tager ansvar for en god kommunikation.
 • Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene - som hovedregel indenfor 2 arbejdsdage.
 • Skolen faciliterer valg af forældreråd og kontaktforældre. Se bilag.
 • Der afholdes skole/hjemsamtaler, forældremøder og andre møder, så behovet for dialog til enhver tid imødekommes. Skolen opfordrer til, at eleven deltager i skole/hjemsamtale på alle klassetrin. Der skal som minimum afholdes en skolehjemsamtale og et forældremøde for klassens forældregruppe pr skoleår.
  • På mellemtrinnet faciliterer skolen en diskussion om regler og retningslinjer vedrørende digital dannelse. o I udskolingen faciliterer skolen en dialog om regler og retningslinjer vedrørende brug af rygning, snus, alkohol, rusmidler og energidrikke.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang.
 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.
 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til skolelederen.
 • Hvis henvendelsen og den efterfølgende dialog ikke håndterer udfordringerne, involveres ledelsen. Ved gentagne henvendelser orienterer ledelsen skolebestyrelsen.
 • Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.
 • Forældre viser interesse i at skabe, styrke og dyrke sammenholdet mellem forældre.
 • Forældre udviser ansvar for ordentlig kommunikation mellem alle parter.
 • Forældre medvirker til at deres barn møder undervisningsparat.
 • Forældre motiverer til sammenhold i klassen, samt værner om tolerance og forskelligheder som bærende elementer.

Tilsyn og evaluering:

 • Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 • Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet gennem skoleledelsen og medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsesarbejdet og igennem forældretilfredshedsundersøgelsen i et fastlagt årshjul.

Bilag om forældreråd og kontaktforældre

Formålet med forældreråd er:

 • At fremme dialogen mellem forældre og personale i den enkelte klasse.
 • At styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde.
 • At fremme samarbejdet i klassens forældregruppe

Formålet med kontaktforældre er:

 • At styrke dialogen mellem skolens klasser, skolebestyrelsen og skolens ledelse.

Skolens ansvar: • Forældreråd og Kontaktforældrene vælges for et skoleår ad gangen.

 • Forældreråd og Kontaktforældrene vælges på det første forældremøde, der afholdes efter skolernes sommerferie.
 • Man tilstræber at vælge minimum 4 til forældrerådet. Heraf vælges mindst 2 kontaktforældre i hver klasse.
 • Skolebestyrelsen indkalder alle skolens kontaktforældre til minimum ét årligt møde.
 • Skolebestyrelsen opfordrer til at det udarbejdede idekatalog fra Skole og Forældre bringes i anvendelse.

Forældrerådets ansvar:

 • Forældrerådet er bindeled mellem klassens forældre og klassens personale.
 • Forældrerådet har mulighed for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på forældremødernes dagsordener.
 • Forældrerådet tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt gennem uddelegering til andre forældre.

Kontaktforældrenes ansvar:

 • Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen.
 • Kontaktforældrene har mulighed for at formidle emner til diskussion i skolebestyrelsen
 • Kontaktforældre sørger for at videreformidle relevant information fra kontaktforældremøder til klasens forældre.