Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Antimobbestrategi

Skovvangskolens Antimobbestrategi

Hvad vil vi med vores antimobbestrategi

Vi ønsker at have et miljø og en skole, hvor alle har en værdig plads i fællesskabet. Fællesskabet skal være præget af tryghed, respekt og rummelighed. Fællesskab er noget, vi giver til hinanden.    
Børn og unge skal opleve et miljø, hvor de kan udvikle sig og lære bedst muligt. Som medarbejder på Skovvangskolen er man forpligtet til at reagere, hvis et barn ikke trives, uanset om det er mobning eller ej. Ligeså har både forældre og elever et ansvar for at kontakte klassens voksne, hvis de bliver bekendte med et barns mistrivsel. Forebyggelse af mobning samt håndtering af mobning er alles ansvar.

Hvad forstår vi ved trivsel

Trivsel anvendes ofte om børns almindelige velbefindende. Trivselsbegrebet bruges ikke kun om individer, men kan også omhandle grupper som fx skoleklasser. Trivslen er under påvirkning af bl.a. hjemmemiljøet, fritidsinteresser og undervisningsmiljø.

Trivslens tre perspektiver:

 1. Psykisk og fysisk velbefindende
 2. Faglige og personlige kompetencer
 3. Oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne

”Dansk Center for Undervisningsmiljø”

Hvad forstår vi ved mobning

Mobning er handlinger, der holder en eller flere elever uden for fællesskabet bevidst eller ubevidst. Mobning opstår i fællesskaber, som mangler noget positivt at samles om, og foregår ved forskellige handlinger, der markerer hvem, der holdes udenfor. Mobning udspringer af utrygge kulturer, der opstår i sociale sammenhænge, man ikke kan trække sig fra.

I skolen kan mobning være den fællesskabsform, der skaber sammenhængskraft. Man er sammen om at udstøde andre fra fællesskabet. Årsagen til at der foregår mobning eller mobbelignende situationer, skal typisk findes i en manglende rummelighed i fællesskabet og ikke ved at se på, hvad der bliver mobbet med eller hvem der bliver mobbet.

Mobning handler altså ikke om svage børn, men om børn, som bliver gjort svage i et fællesskab.

8 tegn på mobning

 • Når drilleri ikke længere er for sjov
 • Når konflikter ikke længere kan løses
 • Når udstødelseshandlinger bliver systematiske
 • Når fællesskaberne er præget af utryghed
 • Når fællesskabet har lav tolerancetærskel
 • Når fællesskabet mangler empati
 • Når fællesskabet er præget af magtubalance
 • Når fællesskabet er præget af ensomhed

”Dansk Center for Undervisningsmiljø”

Mobning kan foregå direkte, indirekte, i skrift, tale eller handlinger, personligt, socialt eller digitalt.

Hvad gør vi for at forebygge mobning

Skovvangskolen arbejder kontinuerligt med børnenes trivsel for at mindske risikoen for mobning. Dette arbejde foregår gennem hele skoledagen; også i SFO-tilbuddet. Vi passer på hinanden er en af Skovvangskolens ordensregler, og derfor arbejder vi altid ud fra, at børnene lærer at acceptere forskelligheder samt mødes af tydelige voksne, der er klar til at gribe ind, hvis det er nødvendigt.    
På Skovvangskolen præsenteres børnene også for fællesskaber, der rækker ud over klassen, så børnene oplever at være en del af et større skolefællesskab, samt at skolevenskaber går på tværs af alder, køn og interesser.    
Børnenes brug af sociale medier har ofte stor indvirken på deres trivsel både i og uden for skoletid. De digitale fællesskaber bør derfor have en særlig opmærksomhed; dels i klasseaftaler og i særlig grad i samarbejdet mellem forældre samt med skolens voksne.

Hver klasse udfærdiger ved skoleårets start klasseaftaler for samvær, trivsel og godt kammeratskab. Disse klasseaftaler tager afsæt i skolens værdier og ordensregler. Klasseaftalerne hænges synligt i klassen og genbesøges i løbet af året, så aftalerne altid er aktuelle. Klasseteamet vægter trivselsarbejdet og bruger undervisningstid på at fremme klassens trivsel og hjælpe børnene ved konflikter.

Der foretages hvert forår en national trivselsmåling af elevernes undervisningsmiljø. Indsatser for klassen udpeges af klasseteamet, og forældre orienteres herom. Skolerapporterne lægges på skolens hjemmeside,    
Skolens ledelse orienterer ved skoleårets start forældre om skolens ordensregler og antimobbestrategi. Nytilkomne forældre kan orientere sig herom på skolens hjemmeside.

Vi betragter forældrene som en afgørende ressource og medspiller i forhold til at skabe god trivsel i klassen. Derfor opfordrer vi altid til, at forældrene tager del i børnenes skoleliv ved at deltage positivt og aktivt i diverse arrangementer, foredrag, tiltag mm.    
Klassens trivsel drøftes løbende på forældremøder, hvor det forventes, at alle børn er repræsenteret med en forælder. Forældre opfordres til at kontakte hinanden indbyrdes, hvis deres børn oplever udfordringer med hinanden.

Både forældre og andre voksne opfordres til at gøre opmærksom på uhensigtsmæssig adfærd og samspil. Vi opfordrer ligeledes til altid at tale pænt med, om og til hinanden. Det er urealistisk, at man er bedste venner med alle, men alle skal kunne omgå hinanden med gensidig respekt og rummelighed. Fællesskab er noget vi giver.

Hvordan handler vi på mistanke om mobning eller stor mistrivsel

På Skovvangskolen har alle børn og voksne pligt til at reagere på oplevelser af mobning og henvendelser om mobning. Klasseteamet kontaktes ved alle former for mistrivsel hos børnene. Skolens ledelse skal inddrages ved mistanke om mobning.

Hvad gør vi, når mobning eller stor mistrivsel er konstateret

 1. Den enkelte situation undersøges altid. Den afdækkes bredt og systematisk, hvis der er mistanke om mobning. Link til DCUM's Undersøg situationen.
 2. Hvis der konstateres mobning i en elevgruppe, skal situationen afdækkes, og der skal laves en handlingsplan inden for 10 arbejdsdage. Vi bruger følgende værktøjer: DCUM’s Afdæk situationen og DCUM’s Handlingsplan.

  En grundig afdækning vil typisk strække sig længere end 10 dage. I de situationer vil der blive lavet indsatser over for de kendte udfordringer, mens afdækningen fortsætter som et punkt i handleplanen. Skolen etablerer et tæt samarbejde mellem de implicerede voksne, hvor børnenes stemmer skal bringes i spil.

  Det vurderes i hvilket omfang hele eller dele af klassens elever og forældre involveres. Det anbefales, at der foretages en bred indsats, da vi ofte kun ser et lille udpluk af kulturen. Mobning handler som nævnt ikke om svage børn, men om børn, som bliver gjort svage i et fællesskab. Et fællesskab som vi alle er forpligtede ind i at give og værne om.

  Handlingsplan og evt. midlertidige foranstaltninger udarbejdes i samarbejde mellem ledelse, team, børn og forældre.

 3. Teamet følger op på handlingsplanen sammen med forældrene, og børnenes stemmer skal høres. Handlingsplanen kan revideres og ledelsen kan deltage efter behov.

Vedtaget i skolebestyrelsen 30. august 2023