Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Princip for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen

Formål:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene løbende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling herunder sociale- og personlige udvikling.
 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.

Mål:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen sker løbende og tæt samspil med forældrene
 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til i samarbejde at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige udfordringer. Dette mhp. at leve op til skolens vision om læring hvor alle elever har ret til at blive så dygtige som muligt og muliggøre det for sig selv og for andre.
 • Elevplanen er en del af underretningen af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Den giver forældrene og eleven en vurdering af elevens faglige udbytte og trivsel.
 • Elevplanen er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.
 • Elevplanen danner grundlag for skole-hjem-samtalen, og indeholder aftaler mellem skolen og forældrene om elevens udvikling. Se i øvrigt princip 4.

Tiltag og ansvar:

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan hjemmet kan støtte deres barns læring. Hvis skolen vurderer, at eleven har faglige eller trivselsmæssige udfordringer, eller behov for særlig opmærksomhed fra forældrene til at støtte en udvikling, da kommunikerer skolen dette til forældrene.
 • Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på systematisk indsamlet viden og samtaler med eleven.
 • Skolen tilstræber at udarbejde løbende opdatering af elevplanerne.
 • Skolen tilstræber, at elevplanerne giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs udvikling, faglige udbytte og trivsel. Der gives desuden opfølgning på de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.
 • Skolen tager, i sin orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen, hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger.
 • Skolen tilstræber at formidle elevplanen i en form og på et tidspunkt, så forældrene kan bruge det som forberedelse til skole-hjem-samtalerne, og sørger for opdatering efter samtalen ift. mål og aftaler.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene opfordres til:
  • at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen.
  • efter bedste evne at følge op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring og udvikling.
  • at holde sig orienteret på AULA om indholdet i undervisningen; elevplanen/årsplaner/ugeplaner/lektier el.lign.
  • Hvis forældrene vurderer, at eleven er i faglige eller trivselsmæssige udfordringer, eller har behov for særlig opmærksomhed fra skolen til at støtte en udvikling, da kommunikerer forældrene dette til skolen.

Tilsyn og evaluering:

 • Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet igennem skoleledelsen og medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsesarbejdet og igennem forældretilfredshedsundersøgelsen i et fastlagt årshjul.

 

Godkendt 23. september 2021

Signe Halphen, Formand