MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Referat 22/4-2021

Link til onlinemøde: https://meet.google.com/xjp-uzkq-gsx
Mikrofoner må gerne være slukket til en start
Kamera må gerne være tændt 😊

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 22/04 2021 kl. 19.00-20.30:

O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
T: Tilsyn

Afbud fra: Jan Thorsen, Charlotte Purup

41)    Godkendelse af referat fra sidst (B)

 Godkendt

42)    Orientering fra (O), 15 min

 (1)    Bestyrelsesformand, 3 min
  Der har været et dialogmøde med politikerne, skoleledere og dagtilbudsledere. 
  Mødet omhandlede bestyrelserne arbejde med inkluderende fællesskaber.
  Der blev endvidere vendt efterslæb hos elever i forbindelse med coronanedlukning

 (2)    Elever, 3 min
  De nyeste genåbningsinitiativer med kombineret udeundervisning og fremmøde i lokaler. Kan der laves noget med fremmøde udendørs et par dage om ugen? 

 (3)    Medarbejderrepræsentanter, 3 min
  MM:Onsdag d.21. april var der stormøde med fokus på læsning. Positive tilbagemeldinger fra personalet. Stormøder er gode til at sikre den røde tråd og sammenhængen på skolen
  CKJ. Tilslutter sig MM i forhold til stormødet. Nødundervisiningen har positiv effekt med fleksibilitet i hverdagen, men der er også behov for at se hinanden i pauserne, da der ikke er fælles pause.

 (4)    Skoleledelsen, 3 min
  (a)    Trivselsmåling er gennemført for personale (resultat tilgår primo maj)
  (b)    De ældste elever er inviteret til at drøfte uro i byen sammen med skolechefen
  (c)    Stormødet var en god aften. Mødet handlede om læselyst og læseløft. Mødet var henvendt til alt pædagogisk personale på skolen. Læsning er en fælles opgave for alle fag og alle personalegrupper på skolen.

43)    Princip for rejse- og ekskursionsaktiviteter (D->B) 20 min SH/CP/JH

Udsættes til næste møde

44)    Lokalt budget 2022, (O), 30 min OP/MOT

 a)    Forecast 2021 (O)
  Mot orienterede og præsenterede nøgletal i forecast.
  Der blev efterfølgende drøftet faldende elevtal, 10 klasse og elevtal kombineret med tildelingen, antallet af elever der indskrives i 0. klasse og antallet af børnehaver i vores skoledistrikt.
  Der var fokus på faktorer, som skolen ikke umiddelbart har indflydelse på
  SH opfordrede skole og bestyrelse til både at kigge udad men også i høj grad kigge indad.
  Der blev bemærket, at der i byen er opmærksomhed på hvordan skolen tager sig ud, når den betragtes udefra.
  Der var atter opmærksomhed på kontakt til dagtilbudene i lokalområdet.
  MS udfærdiger et sammenskriv af ytrede synspunkter og områder fra dette møde.
  Måske skal profileringsgruppen genaktiveres. 

 b)    Tildelte midler – anvendelse (O)

45)    Inkluderende fællesskaber

 a)    Status (O) 5 min, MOT
  i)    Indsatsbeskrivelse for klyngesamarbejde – herunder anlægsansøgninger. 
   Mot orienterede og viste skitser og billeder af det ansøgte
  ii)    Video til forældre er undervejs

 b)    Drøftelse af behov for princip (D) 15 min, SH
  Bestyrelsen vurderer, at det er for tidligt. Kan evt revurderes på dagen med arbejdet med principper

46)    Kommende skoleår

 a)    Timefordelingsplan (B), 10 min OP
  OP orienterede. Skolen følger i høj grad den vejeledende timefordelingsplan med afvigelser i indskolingen – 2 natur og teknologi lektioner og 1 kristendom – mellemtrin og udskoling – understøttende undervisning som valgfag og linjetimer. Skolen har endvidere benyttet sig af retten til at afkorte skoledagen på mellemtrin og i udskolingen.  Timefordelingsplanen er vedtaget.

47)    Evt

 a)    (max 10 min) af hensyn til mødeledelse meldes evt. pkt. senest ved mødets start med tidsangivelse.

  Lukkedage. Fredag efter Kr. Himmelfart.
  Bestyrelsen beslutter en lukkedag fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

  Gruppen om motorik og bevægelse sættes på hold