MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Referat 22/6-2021

Afbud fra CA, CP, CKJ

Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 22/6 2021 kl. 19.00-21.00:

O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
T: Tilsyn

48)    Godkendelse af referat fra sidst (B)

 a)    Godkendt

49)    Orientering fra (O), 15 min

  (1)    Bestyrelsesformand, 3 min

  (2)    Elever, 3 min

  (3)    Medarbejderrepræsentanter, 3 min

  (4)    Skoleledelsen, 3 min. MoT orienterede

   (a)    Forpagteraftale skal forhandles -> sundhedsprincip

   (b)    Skoleplan

   (c)    Trivselsmåling (personale), proces i overskrifter, gennemgang ved et senere møde

   (d)    Gaming

   (e)    Unges uro i Hammel – borgermøde er afholdt

50)    Skolerejse – princip (B) SH/OP/MOT 20 min

 MM orienterede om, at der var et ønske om at levere supplerende timer fra 3. årgang til at tidsmæssigt at finansiere skolerejse for 3. årgang. MoT påpegede, at den reduktion, der kommer i supplerende lektioner i kommende skoleår, måske vil mærkes i forhold til indeværende år.
 Der tages en drøftelse heraf efter sommerferien på et afdelingsmøde i indskolingen.
 Der foretages redaktionelle ændringer i princippet: Der afholdes ikke skolerejser………..   6 klasse max beløb pr. dag 350 kr.
 Der blev foreslået at klasseopsparingen deles op i rejseaktivitet og en udlægskasse til is, rundboldbat mv. Der kan stilles et regneark til rådighed for forældrerådene.
 Princippet er godkendt med mulighed for tilføjelser i forhold til indskolingen.

51)    Inkluderende fællesskaber (O - D) MOT 20 min

 a)    Status 
  MoT orienterede og viste materialer til brug for dagligdagen i en inkluderende klasse. De 7 kompetencer. Klar til læring.dk
  En skabelon for tilrettelæggelse af undervisning. 
  En indsatsplan for Skovvangskolen.
  MS fortalte, at der er arbejde i gang med at udarbejde en video fra bestyrelses- og forældreperspektiv. Det bliver sandsynligvis i samarbejde med forældre fra dagtilbuddet.

 b)    Drøftelse/opmærksomhedspunkter.
  Forældrereaktioner i forhold til inkluderende indsatser. Der kan arbejdes med forskellige perspektiver og synsvinkler for at skabe fælles forståelse.
  Der blev drøftet muligheden for et temamøde i efteråret, hvor ressourceperson Linda Guldberg Winding deltager.

52)    Profilering og økonomitildelinger (D) MSS, 20 min

 MS: Der kan være tale om 2 indsatser. En intern indsats som beskrevet af arbejdsgruppen. NK tager initiativ til dette. En anden indsats er at arbejde med udefra kommende faktorer. 10. klasse. Ressourcemodel specialklasser, antallet af dagtilbud i vores skoledistrikt. skoledistrikter
 MS foreslog at invitere børne- og skoleudvalget eller søge foretræde for udvalget.

53)    Favrskov Talent (D), SH/MOT 20 min

 a)    Se bilag
  Skal vi profilere vores linjer som et breddetilbud?
  Skal vi overveje et loft på antallet af elever, der kan tilbydes mulighed for deltagelse i Favrskov talent, hvis der skal betales for elevdeltagelse?

54)    Tildelte midler (O), OP/MOT 15 min

 a)    Mat, læs, inkluderende fællesskaber, elevråd og afgangsklasser

55)    Evt

 a)    (max 10 min) af hensyn til mødeledelse meldes evt. pkt. senest ved mødets start med tidsangivelse.

  Principaften for bestyrelsen 17.august kl 17 – 21.
  Skolebestyrelsesmøde 9. september