MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Referat 9/9-2021

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9/9 2021 kl. 19.00-21.00:

O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
T: Tilsyn

Afbud fra: Nina Kloster

56)    Godkendelse af referat fra sidst (B)

 a)    Godkendt

57)    Orientering fra (O), 15 min

  (1)    Bestyrelsesformand, 3 min
   Tak for indsatsen til Charlotte Purup
   Velkommen til Louise Reunert
   SH fortalte om en forældrehenvendelse vedrørende bespisning i SFO.
   Der er svaret til den pågældende forælder.

  (2)    Elever, 3 min

  (3)    Medarbejderrepræsentanter, 3 min
   CKJ: Der har været kursus med Charlotte Runge om inkluderende fællesskaber.
   Det er rart, at restriktionerne er væk.
   Ny høj i Sfo, der kan gøre beskidt, når der graves i den.
   MT: Det er drift  - fedt at komme i gang – eleverne skal lige på sporet igen efter nedlukningerne. God stemning.

  (4)    Skoleledelsen, 3 min
   Mot: Der er ikke for øjeblikket coronaudfordringer på skolen
   Skolen har 50 års jubilæum om et år.
   Conni Abildgaard er gået på efterløn.
   Birthe Blaabjerg stopper 1. oktober og går på efterløn.
   Der er 25 års jubilæum i SFO
   Der var budgetteret med 605 elever. Ved skæringsdato var der 618 indskrevet.
   Der kan være mulighed for at afdrage lidt på gælden allerede i år.
   Princip 1 udsendes snarest.

58)    Bespisning i SFO (D-B), 30 min HD/MOT

 Mot motiverede punktet.
 Inden en eventuel genstart af bespisning ønskes bespisningen drøftet blandt personale og i bestyrelsen.

 Drøftelsen i SFO regi peger på, at personalet ønsker at genoptage bespisningen. Om morgenen kan bespisningen medføre ro, og eftermiddagen kan en indflyvning til eftermiddagens aktiviteter med frugt eller lignende medvirke til en roligere start på fritidstilbuddet
 Bestyrelsen beslutter, at genindføre bespisning i SFO.

59)    Høring vedr. kommunalt budget. (B) 45 min OP

 a)    Bilag tilgår snarest (vi har ikke modtaget dem endnu)
  Forslag til høringssvar udarbejdet og godkendt. Fremsendes sammen med referatet

60)    Kontaktforældremøder – herunder bestyrelsesvalg i maj 2022, 30 min SH

 Der nedsættes et udvalg til at planlægge 2 kontaktforældremøder samt bestyrelsesvalget
 Emne. Inkluderende fællesskaber. Oplægsholder Linda Guldberg Winding.
 Gruppe: MSS, Carina Holmhus, SH, LR

61)    Status på arbejdet med elevtrivselsmålingerne. (O) 20 min, OP/MOT

 Mot orienterede. 
 Klasseteams dykker ned i målingerne for den enkelte klasse
 Der kommer efterfølgende nogle overordnede resultater på et kommende møde
 CA forespurgte på feedback til børn og forældre på resultaterne af trivselsmålingerne

62)    Evt 

 a)    (max 10 min) af hensyn til mødeledelse meldes evt. pkt. senest ved mødets start med tidsangivelse.
  MSS havde udfærdiget et brev om skolens strukturelle udfordringer
  Det blev drøftet, om bestyrelsen skal henvende sig til politikerne om de strukturelle problematikker, der presser skolen i forbindelse med ressourcer til afvikling af skolens opgaver.
  Bestyrelsen afventer det nye byråd og det nye børne og kulturudvalg. Så fremsendes den til dem
  Mot kontakter skoledirektøren og melder tilbage til næste bestyrelsesmøde