Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skovvangskolen og logo
Mobil menu

Skovvangskolens specialklasser

Indledning

Skovvangskolen er en almindelig folkeskole med 36 almenklasser og 14 specialklasser. Specialklasserne består af elever fra hele Favrskov kommune. Eleverne i specialklasserne er placeret klasselokaler der fortrinsvist ligger i det afsnit af skolen, hvor eleverne aldersmæssigt hører hjemme.

Det betydelige antal elever, der indskrevet i klasserne har den sideeffekt, at en stor del af skolens lærere og pædagoger har et bredt kendskab til det specialpædagogiske område.

Favrskov kommunes specialklasser benævnes ikke som ”almindelige klasser” f.eks 1a, 5b, 9b. I stedet ha kommunen valg at gruppere eleverne i indskoling, mellemtrins, og udskolingsklasser, der benævnes 03 for indskolingen, 46 for mellemtrinnet og 79 for udskolingseleverne.

Specialklasserne i kommunen er delt op i fælleskommunale specialklasser og distriktsspecialklasser. Forskellen mellem klasserne ses i den tilknyttede normering.

Det er Favrskov kommunes holdning at så mange af kommunens børn som muligt skal undervises og have et fritidstilbud i nærområdet.

 

FS klasserne 

FS klasserne er kommunens fælleskommunale specialklasser. FS klasserne er de bedst normerede meropstøttende tilbud i Favrskov kommune. Det maksimale elevtal i en FS klasse er 6 elever.

På skovvangskolen har vi FS klasser til at imødekomme behovet for et tilbud til normaltbegavede elever med socioemotionelle problematikker eller elever med svære og komplekse ADHD problematikker samt udfordringer inden for autismeområdet. I alle FS tilbud er der ud over lærere tilknyttet pædagoger med brede specialpædagogiske kompetencer.

FS klasserne har et tæt samarbejde med PPR og kommunens familieafdeling.

Det tætte samarbejde med PPR ses bl.a. ved at PPR deltager i alle relevante netværksmøder. De fleste af de elever, der indskrives i FS klasser, har som regel været igennem et længere udredningsforløb.

Der er stor opmærksomhed på et fålærerprincip i FS klasserne

Øvrige FS klasser i Favrskov kommune findes på Hadsten skole.

 

FS klasser på Skovvangskolen

03e, 03i, 46e, 46j, 46k, og 79i.

 

DS klasser

DS klasserne er Favrskov kommunes tilbud til elever med problematikker i feltet mellem specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. DS betegnelsen står for distriktsspecialklasser. Det maksimale elevtal i en DS klasse er 8 elever.

Skovvangskolens DS klasser dækker det meropstøttende behov der måtte være i den vestlige del af Favrskov kommune f.eks. Hammel, Thorsø, Houlbjerg, Ulstrup og Hvorslev området.

Øvrige DS klasser i Favrsov kommune findes på Haldum Hinnerupskolen, Præstemarksskolen og Hadbjerg skole.

DS klasserne er lavere normeret end FS klasserne. Dette ses ved, at der er flere tolærertimer i FS tilbuddet end i DS tilbuddet. Der er flere elever pr. klasse og kompleksiteten i elevernes udfordringer i DS klassen er mindre end i en FS klasse.

 

DS klasser på Skovvangskolen

03d, 03f, 46d, 46f, 79d,79e, 79g, 79h

Skemaeksempel

Mødetider

03 klasserne                     man, tirs, fre 08.00 – 12.15. ons – tor 8.00 – 14.00

46 klasserne                     man, ons, fredag 08.00 - 14.00. Tirsdag, torsdag 8.00 – 14.30

79 klasserne                     man, tirs, tors,  08.00 – 14.45 onsdag, fredag 8.00 – 14.00

 

SFO og fritidstilbud herunder klubtilbud

Elever i indskolingsspecialklasserne har tilknyttet et SFO tilbud. På Skovvangskolen har vi to SFO tilbud til specialklasse elever i indskolingen.

- SFO Ahorn: Tilbuddet henvender sig til eleverne i aldersgruppen 0 – 3. klasse, som er indskrevet i 03d, 03f, 46d og 46f.

Når eleverne når til 4 klassetrin overgår de som udgangspunkt til et klubtilbud – dette klubtilbud findes på Gården Sallvej, Hammel eller som en fortsættelse i Ahorn på Skovvangskolen

- SFO Lærk: Tilbuddet henvender sig til eleverne i aldersgruppen 0 – 3. klasse, som er indskrevet i 03e, 03i, 46e, 36j og 46k.

Når eleverne når til 4 klassetrin overgår de som udgangspunkt til et klubtilbud – dette klubtilbud findes på Skovvangskolen i forbindelse med Lærk SFO, der således dækker fritidstilbuddet fra 0 – 6. klasse

 

Samarbejde med PPR

Det er PPR, der efter visitationsprocessen, beslutter den endelige klasseplacering af de visterede elever. PPR er den væsentligste samarbejdspartner for skolens specialklasseteams. Det er PPR der ligger inde med nødvendig viden og information om de visiterede elever. Med forældrenes tilladelse kan PPR give skolen adgang til testresultater, rapporter og lignende.

Denne viden sættes i spil sammen med PPR i supervisionsforløb, som i den bedste af alle verdener er månedlige. Det er desværre ikke tilfældet lige for tiden men det er intentionen at øge den kollegiale supervision.

PPR psykologen sidder med til alle relevante møder i forbindelse med eleven

 

Visitation til specialklassetilbud

Når skolen står over for en elev med behov for et meropstøttende tilbud, kontakter skolen PPR, der kan visitere til et specialklassetilbud. Der er en forårsvisitation og en efterårsvisitation. Der indskrives elever i specialklasserne til start primo januar og primo august.

Det er elevens distriktsskole der godkender en indstilling til PPR. Dette kan blive aktuelt, hvis eleven er indskrevet på en anden skole end distriktsskolen. Almindeligvis har der været et længere udredningsforløb inden der indstilles til specialklasse.

Ved en elevs start i specialklassetilbuddet inviteres til overleveringsmøde om eleven. I mødet deltager alle involverede parter.

Dette møde er særdeles vigtigt, fordi det samtidig er starten på det kommende forældresamarbejde og de indbyrdes forventninger, der er omkring dette samarbejde.

 

Skole - hjemsamarbejde

Der er et udvidet skole – hjemsamarbejde mellem personalet i specialklasserne og elevens forældre/plejeforældre. Samarbejdet vedrører den daglige trivsel og læring. Samarbejdet kan have skriftlig, telefonisk eller personlig karakter.

Det er som oven for nævnt af stor betydning at personale og forældre har afstemt forventninger i samarbejdet ved samarbejdet start.

Der er to årlige skole – hjemsamtaler, et handleplansmøde. Desuden kan såvel skole som forældre til enhver tid anmode om netværksmøder vedrørende den enkelte elev.

Der er løbende skriftlig kommunikation via forældreintra mellem skole og hjem.

 

Samarbejde med BUC

Hovedparten af Skovvangskolens specialklasseelever kommer på et eller andet tidspunkt i deres skoleforløb igennem en udredning i BUC systemet.

Skovvangskolen bistår BUC systemet med de oplysninger om elevens faglige og sociale i det omfang set er muligt.

Efter en BUC udredning sker det ofte, at skolen inviteres til et møde om rapportens data sammen med elevens forældre og repræsentanter fra BUC.

Denne rapport er ligeledes omfattet af offentlighedsloven. Det er derfor vigtigt at få forældrenes tilsagn om at skolen kan få adgang til rapportens indhold i sit eget system.

I visse tilfælde tilbyder BUC vejledning til skolen og elevens forældre.

 

Inklusionsstrategi på Skovvangskolen

Skovvangskolen betragter inklusion som en gradvis bevægelse fra det specialiserede tilbud mod det almene tilbud i et tempo og et omfang, der er tilpasset den enkelte elevs forudsætninger og muligheder.

Inklusion er også at modtage et nyvisiteret barn i en af skolens specialklasser. Ved modtagelsen arbejder lærerteamet for at sikre at den nyankomne elev hurtigst muligt føler sig fysisk, socialt og fagligt inkluderet. Der er vores opfattelse, at uden at disse forhold er opfyldt virker de pædagogiske tiltag kun begrænset.

Hvis en elev i en specialklasse efter nogen tid viser muligheder for at kunne have gavn af tilknytning til en almen klasse forsøges dette i et tæt samarbejde mellem de involverede lærerteams og elevens forældre. Inklusionsforsøget skal give mening personligt, fagligt og socialt for eleven

 

Målsætning for specialklasserne på Skovvangskolen

Overordnet mission:

  • At bringe eleverne fagligt så langt som det er mulig og samtidig gøre dem livsduelige.

Operationelle mål:

  • At 75% af eleverne tager dele af Folkeskolens afgangsprøve


Kontakt skolen for mere information